EOS 2013 JULEKOLLEKTIONsKONKURRENCE
OFFICIELLE REGLER

KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET. DER KRÆVES INTERNETADGANG OG EN GYLDIG E-MAILADRESSE FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN.  eos 2013 Julekollektionskonkurrence (“Konkurrencen”) begynder kl. 5:00:01Dansk tid) ) den 9. december 2013 og slutter kl. 20:59:59  den 13. december 2013 (“Lotteriets varighed”).

 

KVALIFIKATION: Konkurrencen er åben for alle lovlige indbyggere i Danmark som er myndige i henhold til lovgivningen den dag, de tilmelder sig lotteriet. Ansatte hos eos Products, LLC, (herefter, “Sponsoren”), Centra Marketing & Communications LLC (herefter, “Konkurrenceudbyderen”) og hver af firmaernes søsterselskaber, datterselskaber, distributører, detailhandlere, reklame-/promotion-agenturer og deres nærmeste familie (ægtefæller, forældre, børn, søskende og deres ægtefæller) eller andre medlemmer af disses husholdning (tilsammen “Friholdte Personer”) må ikke deltage i denne Konkurrence eller vinde en af præmierne. Deltagere skal have adgang til Internettet, når de tilmelder sig Konkurrencen. Denne regel er ugyldig, hvor den forbydes eller er begrænset af national lovgivning. Konkurrencen er underlagt alle gældende danskelove og regler. Deltagelse indebærer Deltagerens ubetingede accept af disse Officielle Regler og Sponsorens beslutninger, som skal være til fuld og endelig afgørelse af alle forhold relateret til denne Konkurrence. Hvis det bliver opdaget, at en deltager har registreret eller har forsøgt at registrere sig mere end en gang ved brug af flere e-mail adresser, telefonnumre eller flere identiteter, så vil alle Deltagerens tilmeldinger blive erklæret ugyldige, og enhver præmie som Deltageren måtte have vundet, vil ikke blive givet til Deltageren. Flere e-mailadresser knyttet til den samme Deltager vil give Sponsoren basis for at diskvalificere Deltageren.

 

HVORDAN DELTAGER JEG: For at tilmelde dig gør du følgende: (i) gå til www.evolutionofsmooth.com/danish/giveaway; og (ii) udfyld deltagerblanketten med al den nødvendige information, hvilket vil være oplysning om dit fulde navn, din e-mail adresse, din adresse, postnummer og by og accepter de officielle regler. (i, og ii , tilsammen “Tilmelding”). Begrænsning: en (1) Tilmelding pr. e-mailadresse pr. person. Efterfølgende tilmeldinger fra den samme deltager vil blive betragtet som værende ugyldige. Alle Deltagere skal acceptere cookies på den computer, som de bruger ved tilmeldingen til Konkurrencen. Tilmelding kan kun ske ved manuel indtastning fra hver individuel Deltager. Enhver brug af automatiserede systemer eller brug af flere konti til at deltage i konkurrencen, herunder robot- eller formularudfyldende software til at deltage eller tilmelde sig Konkurrencen er forbudt og vil resultere i diskvalifikation af alle Tilmeldinger fra enhver, som bruger sådanne midler. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende identiteten på en den person, der indsender en Tilmelding, så vil en sådan Tilmelding blive betragtet som værende indleveret af den autoriserede kontoindehaver af  e-mailadressen på tidspunktet for tilmeldingen. "Autoriseret kontoindehaver " er den fysiske person som er blevet tildelt e-mailadressen af internetudbyderen eller en anden organisation, som er ansvarlig for at oprette e-mailadresser for det domæne, som er tilknyttet den involverede e-mailadresse. De mulige vindere kan blive anmodet om at bevise, at de er autoriserede kontoindehavere af den konto, som er forbundet med den vindende tilmelding, før de modtager deres præmie. Sponsoren og de Friholdte Personer skal ikke være ansvarlige for tabt, forsinket, skadet, fejlsendt, ulæselige eller ufærdige tilmeldinger, som alle vil blive betragtet som ugyldige. Ved at indlevere en Tilmelding samtykker Deltageren til at følge betingelserne i disse Officielle Regler, the eos Products politik vedrørende privatliv og eos Products brugsbetingelser.  Alle Tilmeldinger skal være indleveret mellem kl. 5:00:00 Dansk tid den 9. december 2013 og  20:59:59 den 13. december 2013 og skal være i overensstemmelse med alle deltagerbetingelserne nævnt heri for at være gyldige.

UDVÆLGELSE AF VINDERE/LODTRÆKNING: I alt tre (3) Tilmeldinger vil blive udvalgt ved en lodtrækning, der foretages den 16. december 2013 eller i dagene deromkring. Denne lodtrækning vil blive foretaget af en uafhængig dommerkomité, hvis beslutninger vedrørende alle forhold relateret til denne konkurrence skal være til fuld og endelig afgørelse. Chancen for at vinde en præmie vil afhænge af antallet af gyldige Tilmeldinger. I tilfælde af et utilstrækkeligt antal gyldige Tilmeldinger (hvilket antal alene besluttes af Sponsoren) kan denne Konkurrence aflyses alene efter Sponsorens skøn eller Sponsoren kan træffe andre foranstaltninger, som de måtte finde rimelige under sådanne omstændigheder. Hvis en mulig Vinder findes at være uberettiget til at deltage, ikke har fulgt de Officielle Regler eller hvis hans/hendes Præmie eller korrespondance returneres som “ikke-leveret”, så vil denne mulige Vinder blive diskvalificeret og Præmien vil blive tildelt en anden vinder fundet ved lodtrækning mellem de resterende gyldige Tilmeldinger.

TRE (3) PRÆMIER: Hver præmie består af en (1) eos 2013 Julekollektion med tre (3) Smooth Sphere læbepomader signeret af Miley Cyrus. Den omtrentlige værdi af hver præmie udgør DKK 60,00. Den samlede omtrentlige retailværdi af alle præmierne udgør DKK 180. Begrænsning: en (1) præmie pr. husholdning. Vinderne vil få besked og modtage deres præmie via Federal Express Ground Shipping indenfor to (2) til (4) uger efter lodtrækningen har fundet sted.

ACCEPT AF PRÆMIE: Præmierne er underlagt Konkurrencebetingelserne og alle gældende føderale love, delstatslove og nationale love. Præmierne kan ikke overdrages til andre. Gældende indkomstskat og salgsskat, hvis relevant, på præmier er på Vinderens eget ansvar. Præmien kan ikke byttes eller veksles til kontanter, medmindre Sponsoren vælger at erstatte præmien med en lignende eller større præmie i tilfælde af, at den oprindelige præmie ikke længere er tilgængelig. Ved at modtage Præmien samtykker enhver Vinder til brugen af hans/hendes navn og portræt i forbindelse med annoncering, publicity og promotion i ethvert medie og socialt mediehjemmeside i hele verden og til evighed uden at modtage yderligere kompensation herfor, bortset fra de lande hvor dette er forbudt ved lov.

 

GENERELLE BETINGELSER: Ved at deltage i denne Konkurrence samtykker hver Deltager og Vinder til: (1) at være bundet af disse Officielle Regler; (2) at skadesløsholde Sponsoren og de Friholdte Personer fra enhver form ansvar for ethvert tab, skade, ødelæggelse, omkostninger eller udgifter, herunder men ikke begrænset til ødelæggelse af ejendom, personskade og/eller død som opstår I forbindelse med deltagelsen I denne Konkurrence, eller accept af, besiddelse, brug eller misbrug af enhver præmie og krav baseret på publicity rettigheder, bagvaskelse eller invasion af privatlivet og levering af varer.; og (3) tager til efterretning at Sponsoren og de Friholdte Personer hverken har lavet eller ansvarlige for eller forpligtet til nogen form for produktgaranti, anbringende, eller garanti, hverken udtrykt eller implicit, faktisk eller i henhold til lov, i relation til nogen præmie, herunder men ikke begrænset til dens kvalitet, mekaniske forhold eller pasform til en særlig lejlighed. Sponsoren må afbryde denne Konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt. Sponsoren kan afslutte Konkurrencen eller beslutte at ændre den på en måde, som Sponsoren synes er ret og rimelig for deltagerne, såfremt Sponsoren bliver opmærksom på omstændigheder som vil påvirke Konkurrencens sikkerhed og retfærdighed væsentligt. Sponsoren kan forbyde individer at deltage i Konkurrencen og diskvalificere tilmeldinger hvis de (1) forsøger at deltage I Konkurrencen ved brug af andre midler end de som er beskrevet i disse Officielle Regler, (2) forsøger at afbryde Konkurrencen eller på nogen måde omgå de regler og betingelser, som er beskrevet i disse Officielle Regler eller (3) gentagne gange ignorerer Konkurrencens Officielle Regler eller opfører sig (a) usportsligt, eller (b) med den hensigt at irritere, misbruge, true eller chikanere enhver anden Deltager eller Sponsoren. Sponsorens beslutninger I relation til Konkurrencen er endelige. Sponsoren er ikke ansvarlig, såfremt Deltagerens hardware, software eller browser teknologi er inkompatibel med Sponsorens hardware, software eller browser teknologi. Advarsel: Ethvert forsøg på med fuldt overlæg at skade denne hjemmeside eller underminere den lovlige administration af Konkurrencen er en overtrædelse af straffe- og civilretlige love og skulle et sådant forsøg blive gjort, forbeholder Sponsoren og de Friholdte Personer sig retten til at søge erstatning eller anden afhjælpning fra sådan(ne) person(er), der er ansvarlig(e) for dette forsøg. I tilfælde af at der opstår en tvist om identiteten eller gyldigheden af en Vinder baseret på en e-mailadresse, så vil den vindende Tilmelding blive opfattet som værende indleveret af den autoriserede kontoindehaver af e-mailadressen på tidspunktet for tilmeldingen. Autoriseret kontoindehaver skal defineres som den fysiske person, som er myndig i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor de bor og er tildelt en e-mailadresse af en Internetudbyder, online serviceudbyder eller en anden organisation (f.eks. virksomhed, uddannelsesinstitution etc.) som er ansvarlig for tildeling af e-mailadresser  for det domæne, som er tilknyttet den involverede e-mailadresse. Sponsoren kan bede enhver Deltager eller mulig vinder om at bevise, at de er autoriserede kontoindehavere af den konto, som er forbundet med tilmeldingen.

ANSVAR & FRIGØRELSE: Når de deltager i denne Konkurrence, indvilger hver enkelt Deltager og vinder i at frigøre og skadesløsholde Sponsoren og de Friholdte Personer fra ethvert krav eller enhver form for tiltag som måtte opstå I forbindelse med deltagelse I Konkurrencen eller modtagelse eller brug af præmien, herunder men ikke begrænset til: (a) uautoriseret menneskelig indgriben i Konkurrencen; (b) tekniske fejl relateret til computere, servere, udbydere eller telefon eller netværksforbindelser; (c) trykfejl; (d) tabt, forsinket, tilgodehavende porto, fejlsendte eller ikke-leverbar post; (e) fejl i administrationen af Konkurrencen eller i behandlingen af tilmeldingerne; eller (f) personskade eller død eller ødelæggelse af ejendom, som direkte eller indirekte, helt eller delvist måtte stamme fra Deltagerens deltagelse i Konkurrencen eller Deltagerens modtagelse, accept, brug og/eller nydelse af enhver præmie. Ved tilmelding til Konkurrencen indvilger hver enkelt Deltager i, at (i) enhver form for strid, krav og andre former for tiltag som opstår som følge af eller i forbindelse med Konkurrencen, skal løses individuelt uden at ty til nogen form for retssag; at (ii) ethvert krav, dom og erstatning skal begrænses til reelle udlæg, som er opstået, herunder omkostning forbundet med at tilmelde sig Konkurrencen, men advokatsalærer vil på intet tidspunkt blive tilkendt eller betalt; og (iii) under ingen omstændigheder skal nogen Deltager være tilladt at opnå nogen        form for tildelt erstatning , og enhver Deltager frafalder hermed alle rettigheder til at søge forhøjet erstatning,  uheldserstatning eller erstatning for følgeskader og/eller nogen anden form for erstatning andet end faktiske udlæg og/eller alle andre former for rettigheder til at modtage nogen form for forhøjede erstatninger. Sponsoren og de Friholdte Personer er ikke ansvarlige for nogen form for typografisk eller anden fejl i trykket af denne Konkurrence, administrationen af denne Konkurrence eller I offentliggørelsen af vinderen, inklusive fejl som måtte give den fejlagtige opfattelse, at man havde vundet en præmie. Ved deltagelse i denne Konkurrence og indsendelse af en Tilmelding indvilger enhver Deltager i at forsvare, kompensere og skadesløsholde Sponsoren og de Friholdte Person fra enhver form for påstand, krav, ansvar, erstatning eller enhver form for handling (uanset hvad den kaldes eller hvordan den beskrives), tab, omkostninger eller udgifter i forbindelse med eller opstående fra Deltagerens deltagelse i Konkurrencen.  in the Sweepstakes. Enhver Deltager ifalder alt ansvar for enhver form for skade eller ødelæggelse forårsaget af eller påstået at være forårsaget af deltagelse i denne Konkurrence. I det tilfælde at retskaffenheden og/eller gennemførligheden af Konkurrencen undermineres af en begivenhed, herunder men ikke begrænset til brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, arbejdsstridigheder, strejke, naturkatastrofer eller katastrofer forårsaget af offentlighedens fjender, satellit- eller udstyrsfejl, oprør eller civil ulydighed, krig (erklæret eller ikke-erklæret), terroristtrusler eller –aktiviteter, eller nogen form for føderal, delstats- eller lokal lovgivning, ordensregel, retsafgørelse eller lignende, som ikke kan kontrolleres af Sponsoren (hver en “Force Majeure” begivenhed),  skal Sponsor-en have ret til efter eget skøn at forkorte, modificere, indstille, aflyse eller afslutte Konkurrencen uden meddelelse eller yderligere forpligtelse. Hvis Sponsoren efter eget skøn vælger at forkorte, aflyse eller afslutte Konkurrencen på grund af en Force Majeure begivenhed, forbeholder Sponsoren sig retten til, men skal ikke være forpligtet til, at fordele Præmierne mellem alle de ikke-mistænkelige, gyldige Deltagere, som var tilmeldt Konkurrencen på tidspunktet for Force Majeure- begivenheden.

BRUG AF INFORMATION: Informationen som du afleverer i forbindelse med Konkurrencen kan blive anvendt af Sponsoren til interne formål og til at sende dig oplysninger om Sponsorens produkter og tilbud, men den vil ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre der er nødvendigt I forbindelse med administrationen af Konkurrencen eller hvis det kræves af lovgivningen. For mere information om Sponsorens brug For more information om Sponsorens brug af personlige informationer, jf. Sponsorens politik om privatliv ved at trykke på Privacy Policy linket angivet på hjemmesiden for www.evolutionofsmooth.com/danish/giveaway.  Den afleverede information vil kun være lagret hos Sponsoren i en begrænset periode.

LISTE OVER VINDERE: Hvis du ønsker at modtage en liste over vinderne, som vil være tilgængelig efter 31. december 2013, send da venligst en adresseret svarkuvert til: eos 2013 Holiday Collection Sweepstakes Winners from Denmark, eos Products, LLC 105 East 34th Street, #130, New York, NY 10016 senest den 28. februar 2014. ( Listen over vindere vil tillige være tilgængelig på hjemmesiden www.evolutionofsmooth.com/danish/giveaway.

OFFICIELLE REGLER: Hvis du ønsker at modtage en trykt kopi af de Officielle Regler, send da venligst en adresseret svarkuvert til: eos Products 2013 Holiday Collection Sweepstakes –Danish  Official Rules, c/o  eos Products, LLC 105 East 34th Street, #130, New York, NY 10016.

SPONSOR: eos Products, LLC 105 East 34th Street, #130, New York, NY 10016.